รับเรื่องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตาม Link หรือ สแกน QR Code

Link: https://forms.gle/UrY8RkrjG955mgFh8

เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว จะดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

และตอบแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ ส่งกลับให้ท่าน

และขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ที่ส่งข้อมูลมาให้ ทางบริษัทฯ จะปรับปรุงคุณภาพ

สินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจลูกค้ามากที่สุด