ประวัติบริษัท

บริษัท กรีนลีฟส์ เซอร์วิสเซ็ส จำกัด

ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้ให้บริการในด้านการพัฒนาองค์กร  ที่ผู้ใช้บริการไว้วางใจ เข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ และสามารถออกแบบกิจกรรมการให้บริการได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

บริการ(Services)

 1. บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การพัฒนาบุคลากร
 2. การฝึกอบรมด้านระบบมาตรฐาน การเพิ่มผลผลิต สิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. ให้บริการด้านโลจีสติกส์ บริการขนส่งสินค้า
 4. บริการด้านการก่อสร้าง ต่อเติม อาคาร ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

พันธกิจ (Mission)

 1. บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การพัฒนาบุคลากร
 2. การฝึกอบรมด้านระบบมาตรฐาน การเพิ่มผลผลิต สิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. ให้บริการด้านโลจีสติกส์ บริการขนส่งสินค้า
 4. บริการด้านการก่อสร้าง ต่อเติม อาคาร ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Business Strategy)

 1. บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ  เน้นความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า/ผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ
 2. เน้นความสำเร็จของลูกค้า/ผู้ว่าจ้าง เป็นสำคัญ
 3. มีความแตกต่างจากผู้ให้บริการอื่นๆ เน้น การให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 4. ให้บริการที่รวดเร็ว ตรงเวลา  มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้งาน